Usluge

Osnovne usluge koje pružamo u području javne nabave su:

  • savjetodavne usluge za naručitelje vezano uz pripremu i provedbu postupaka javne nabave;
  • savjetodavne usluge za ponuditelje vezano uz izradu ponuda u postupcima javne nabave;
  • savjetodavne usluge vezane za pripremu i provedbu postupaka nabave koje provode korisnici EU fondova;
  • izobrazba o raznim aspektima javne nabave prema potrebama korisnika;
  • savjetodavne usluge vezane uz upravljanje procesom nabave;
  • savjetodane usluge vezane uz primjenu pravne stečevine EU-a iz područja javne nabave;
  • savjetodavne usluge vezane uz pitanja uspostave sustava javne nabave, institucionalni ustroj i razvoj administrativnih kapaciteta.

U području javne nabave pružamo i sve dodatne usluge prema specifičnim potrebama korisnika.

Naše usluge obuhvaćaju i stručno savjetovanje vezano za pitanja zaštite okoliša u kontekstu usklađivanja sa zahtjevima Europske unije.