Pregledi presuda Suda EU-a

Za pravilnu primjenu propisa iz područja javne nabave iznimno je važno poznavanje sudske prakse, a što u Hrvatskoj obuhvaća i praksu Suda Europske unije koji svojim tumačenjem prava EU-a osigurava da se ono na jednak način primjenjuje u svim državama članicama.

Stručnjacima javne nabave poznavanje presuda Suda EU-a može pomoći u tumačenju situacija s kojima se susreću u svakodnevnoj pripremi i provedbi postupaka javne nabave. Tumačenja dana kroz presude osobito su važna i za hrvatsku praksu pravne zaštite, odnosno rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i presude Visokog upravnog suda.

S obzirom na veliki broj presuda koje se odnose na javnu nabavu te uočeno često nesnalaženje u identificiranju ključnih elemenata presuda, u Tematikon projektu odlučili smo se na pripremu Pregleda presuda Suda Europske unije. Cilj je staviti na raspolaganje korisnicima sažetke važnih presuda koje imaju značajan utjecaj na praksu provedbe postupaka javne nabave te izmjene u regulativi na razini Europske unije, a time i Hrvatske.

Važno je napomenuti da su u objavljenim dokumentima tekstovi presuda, osim izreka, parafrazirani i pojednostavljeni, ali s poveznicom na cjelovite presude. Pretraživanje cjelokupne prakse dostupno je na stranicama Suda EU-a.

Pregledi presuda Suda Europske unije: