Savjeti za izravnu primjenu direktiva EU-a o javnoj nabavi (2)

Objave i praktična primjena ESPD obrasca

Objavljivanje je jedan od elemenata objave postupaka u kojem se naručitelji mogu susresti s brojnim poteškoćama vezano uz izravnu primjenu direktiva o javnoj nabavi prije donošenja usklađenog Zakona o javnoj nabavi. Ova problematika može biti posebno izražena kod postupaka za nabave financirane iz fondova Europske unije jer je način objavljivanja, koji mora biti u skladu s važećim direktivama, jedan od značajnijih elemenata naknadne revizije postupaka.

Prva poteškoća vezana je uz primjenu propisanih obrazaca objava.  Naime, prethodne informacijske obavijesti, obavijesti o nadmetanje te obavijesti o dodjeli ugovora moraju obuhvaćati informacije utvrđene u direktivama te biti objavljene u obliku standardnih obrazaca. Standardni obrasci utvrđeni su Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/1986 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju standardnih obrazaca za objavljivanje obavijesti u području javne nabave i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 842/2011. Tom Provedbenom uredbom s učinkom od 18. travnja 2016. godine stavljena je van snage prethodna Provedbena uredba (EU) br. 842/2011. S obzirom na izravnu primjenu EU uredbi na nacionalnoj razini, u postupcima javne nabave velike vrijednosti naručitelji bi nakon 18. travnja 2016. smjeli koristiti isključivo nove obrasce propisane važećom Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/1986. Međutim, ovdje će se naručitelji susresti s praktičnim problemom s obzirom da sustav obrazaca u sklopu Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske još uvijek nije (u trenutku pisanja ovog teksta) prilagođen novim obrascima te naručitelji do nadogradnje Elektroničkog oglasnika imaju mogućnost korištenja isključivo starih obrazaca.

Također je važno istaknuti da prema novim direktivama objava na nacionalnoj razini ne smije biti provedena prije objave u Službenom listu Europske unije. S obzirom da zbog funkcioniranja Elektroničkog oglasnika, sukladnog prethodno važećim direktivama, u ovom trenutku do objave na nacionalnoj razini dolazi prije objave u Službenom list Europske unije, bit će potrebna njegova nadogradnja i u tom dijelu.

U skladu sa svim navedenim, moguće je da bi vezano za objave provedene korištenjem sadašnjeg sustava objava putem Elektroničkog oglasnika javne nabave kod nabava financiranih iz fondova EU-a, relevantni revizori mogli utvrditi određenu razinu nepravilnosti u provedbi postupka nabave. Stoga je savjet naručiteljima koji pripremaju takve nabave velike vrijednosti da objavu postupaka, ako je moguće, odgode do nadogradnje Elektroničkog oglasnika koja će omogućiti primjenu novih obrazaca.  

Povezano s objavama postupaka i stavljanjem na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje naručitelji se pri izravnoj primjeni direktiva u ovom trenutku susreću i s problematikom načina primjene Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD). U skladu s člankom 59. Direktive 2014/24/EU, u vrijeme dostavljanja zahtjeva za sudjelovanje ili ponuda, javni naručitelji dužni su prihvatiti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD) kojom gospodarski subjekti daju izjavu kao preliminarni dokaz o nepostojanju razloga isključenja i ispunjavanju uvjeta sposobnosti. Kako bi ponuditelji mogli dostaviti ESPD obrazac, naručitelji ga moraju sastaviti te ga priložiti uz poziv na nadmetanje, odnosno dokumentaciju.

ESPD se sastavlja na temelju standardnog obrasca, a koji je Europska komisija utvrdila u Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) 2016/7 od 5. siječnja 2016. godine o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi.

Europska komisija razvila je servis eESPD za elektroničko popunjavanje ESPD-a (xml format). Naručitelj na navedenoj platformi može kroz pojedinačne korake popuniti sve elemente koje traži da ponuditelji navedu u ESPD-u, a vezano za razloge isključenja i uvjete sposobnosti. Na kraju prolaska kroz sve korake u kreiranju novog ESPD-a naručitelju su na raspolaganju dvije opcije – „Ispiši“ i „Izvezi“. Korištenjem opcije „Ispiši“ otvorit će se kreirani ESPD, ali u internetskom pregledniku. Takav ESPD naručitelji, primjerice, mogu korištenjem raznih programa (postoje brojni besplatni on-line alati) ili dodataka za internetske preglednike (add-on za prebacivanje u pdf) sadržaj kreiranog ESPD-a prebaciti iz html formata u pdf. Dobiveni pdf format ESPD-a naručitelji će jednostavno priložiti dokumentaciji za nadmetanje. Međutim, naručitelji bi ponuditeljima trebali omogućiti i elektroničko popunjavanje i dostavu ispunjenog ESPD obrasca. To će učiniti na način da uz korištenje opcije „Ispiši“ iskoriste i opciju „Izvezi“. Kad to učine, izradit će xml dokument koji moraju spremiti na računalo te priložiti uz dokumentaciju za nadmetanje. Taj dokument će, ako ga otvore, većini naručitelja djelovati nerazumljivo i zbunjujuće. Međutim, učitavanjem tog dokumenta u istu eESPD platformu ponuditeljima će se automatski kreirati čitljiv elektronički oblik ESPD-a za taj postupak koji mogu popuniti na toj istoj platformi ako se odluče na njegovo korištenje u ponudi. Nakon elektroničkog popunjavanja ESPD-a ponuditelji će korištenjem opcije „Ispis“ jednostavno kreirati ispunjeni ESPD obrazac koji mogu priložiti u ponudi. Preporuka je naručiteljima da isprobaju korištenje usluge eESPD platforme na nekoliko testnih primjera s obzirom da je korištenje potpuno besplatno i neograničeno, čime će steći iskustvo za kreiranje stvarnih ESPD obrazaca. Pri tome je vrlo korisno da kreirane xml datoteke za te probne ESPD-ove učitaju u platformu i kao „potencijalni ponuditelji“, čime će steći jasniju sliku o tome kako iz te, većini nerazumljive forme, nastaje format ESPD obrasca kojeg ponuditelji mogu elektronički popuniti.

U slučaju nesnalaženja naručiteljima u prvoj fazi uvijek ostaje opcija izrade i prilaganja ESPD obrasca u .doc formatu (dostupan na Portalu javne nabave) jer je najvažnije da je ponuditeljima omogućena njegova dostava.

S obzirom da navedena platforma eESPD državama članicama omogućava povezivanje nacionalnih platformi, nadamo se da će Hrvatska iskoristiti tu opciju te da će biti omogućena izrada ESPD-a kroz Elektronički oglasnik.

Vezano uz izradu ESPD-a naručitelji će se u ovoj fazi, sve dok se kroz nadogradnju nacionalnog sustava ne uvede adekvatno tehničko rješenje, susresti i s problemom ispunjavanja polja u obrascu ESPD-a koje se odnosi na broj objave u Službenom listu Europske unije. S obzirom da se trenutno objave na nacionalnoj razini provode prije objave u Službenom listu Europske unije, naručitelji prilikom objave poziva i dokumentacije u Elektroničkom oglasniku neće znati koji će broj toj nabavi biti dodijeljen u Službenom listu Europske unije. Jedna od opcija koju bi naručitelji mogli koristiti da bi u ovom trenutku doskočili tom problemu je da objave poziv i dokumentaciju za nadmetanje bez priloženog ESPD obrasca te da odmah po objavi nadmetanja u Službenom listu Europske unije naprave dopunu dokumentacije kojom će priložiti ESPD obrazac koji će sadržavati i relevantni broj objave.